zgłoś awarie lub usterkę


HISTORIA

RYS HISTORYCZNY

W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku miasto Puck podlegało dynamicznemu rozwojowi. Rozwijały się zakłady przemysłowe na terenie Pucka. Szczególnie w dużym tempie rozwijały się Puckie Zakłady Mechaniczne oraz Państwowy Ośrodek Maszynowy. Fakty te powodowały wzrost zatrudnienia, a w ślad za tym również powstawały potrzeby mieszkaniowe. Okres lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku charakteryzował się szybkim rozwojem budownictwa mieszkaniowego, realizowanym głównie przez spółdzielnie mieszkaniowe. Koordynacja spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego umiejscowiona była na szczeblu wojewódzkim. Powstawały nowe spółdzielnie mieszkaniowe . Do realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenie powiatu puckiego wyznaczona została Robotnicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bałtyk” w Gdyni.

W połowie lat sześćdziesiątych na terenie powiatu puckiego Spółdzielnia „Bałtyk” rozpoczęła realizację inwestycji mieszkaniowych. Pierwszym spółdzielczym budynkiem mieszkalnym, który powstał na terenie miasta Puck jest budynek Przebendowskiego 7 – przekazany do eksploatacji 15.10.1966 r.. Na terenie miasta Hel pierwszy budynek przekazano do eksploatacji 1.07.1967 r i był to budynek Leśna 12. Równolegle Spółdzielnia „Bałtyk” realizowała inwestycje na terenie miasta Władysławowowa, gdzie w latach 1965 – 1972 wybudowała 7 obiektów w których zlokalizowano 250 mieszkań. Działalność inwestycyjna Spółdzielni „Bałtyk” na terenie Pucka, Helu i Władysławowa napotykała na szereg trudności o charakterze szczególnie organizacyjnym. Władze Miasta Puck oraz zakłady pracy inspirowały działania zmierzające do utworzenia lokalnej spółdzielni mieszkaniowej.. W wyniku tych działań w dniu 27.11.1972 r odbyło się zebranie założycielskie grupy inicjatywnej w wyniku czego utworzona została Powiatowa Spółdzielnia Lokatorsko – Własnościowa. Konsekwencją tego faktu

 • Puck – 10 budynków – 410 mieszkań
 • Władysławowo – 7 budynków – 250 mieszkań
 • Hel – 2 budynki – 168 mieszkań

Razem 19 budynków – 828 mieszkań.

W dniu 01.01.1973 r w trakcie realizacji były dwa budynki (Majkowskiego 6 i 8). W dniu 16.11.1973 r umową notarialną Spółdzielnia „Bałtyk” przekazała powstałej Spółdzielni w Pucku prawo wieczystego użytkowania gruntów związanych z przekazanymi budynkami mieszkalnymi oraz przygotowanymi do realizacji następnymi obiektami. W związku z reorganizacją z dniem 1.06.1975 r administracji rządowej (likwidacja powiatów) w dniu 23.10.1975 r zmianie uległa nazwa Spółdzielni, która przyjęła nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Pucku, które to nazewnictwo w dalszym ciągu jest aktualne. W oparciu o decyzje wojewódzkich organów administracji cywilnej i wojskowej Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pucku uzyskała możliwość wykupienia od Marynarki Wojennej w Helu jednej klatki schodowej (22 mieszkania) w budynku Leśna 6A. Z dniem 23.01.1978 r Spółdzielnia przejęła te mieszkania do swojego zasobu. W związku z inicjatywą spółdzielców na terenie miasta Władysławowa przy poparciu władz tego miasta, Walne Zgromadzenie Spółdzielni w Pucku w dniu 5.10.1990 r podjęła decyzję o przekazaniu spółdzielczych zasobów mieszkaniowych na terenie miasta Władysławowa na rzecz nowo powstałej tam Spółdzielni Mieszkaniowej. Po zakończeniu prac organizacyjno – prawnych oraz podjęciu działań inwestycyjnych zasoby mieszkaniowe Spółdzielni w Pucku powiększyły się od chwili powstania do chwili obecnej o 11 budynków ( w tym 1 rozpoczętego przez Spółdzielnię „Bałtyk”). Ostatnim obiektem zrealizowanym w ramach własnych inwestycji był budynek Sędzickiego 1, przekazany do eksploatacji 26.03.1990 r.

Od tego okresu nie były realizowane inwestycje o charakterze budownictwa mieszkaniowego.

Obecnie Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Pucku zarządza 21 budynkami ( w tym trzema w Helu), w których zlokalizowanych jest 955 mieszkań (w tym Hel 195). W roku 2000 nowelizacja Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ustanowiła formę odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Przygotowując realizację w/w Ustawy Spółdzielnia wykupiła od samorządów w Pucku i Helu prawo wieczystego użytkowania gruntów. Fakt wykupu gruntów stworzył korzystne warunki do podejmowania przez członków Spółdzielni decyzji o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnych. Wg stanu na dzień 31.12.2013 r ustanowiono odrębną własność dla 564 mieszkań (62,2% ogólnej ilości zasobu mieszkaniowego). W roku 2008 r   Spółdzielnia sprzedała w drodze przetargu 2 działki budowlane uzyskując tą drogą znaczące środki finansowe w całości przeznaczone na remonty zasobów mieszkaniowych. Budynki mieszkaniowe starzeją się i wymagają stałych nakładów zarówno remontowych jak i modernizacyjnych. W okresie kiedy budowane były budynki (w większości są to obiekty ponad 40 letnie) obowiązujące wówczas normy projektowe i budowlane minimalizowały wymogi techniczne m.in. w odniesieniu do wymogów cieplnych, Spółdzielnia dążyła do podniesienia standardu warunków mieszkaniowych, zrealizowała wieloletni program modernizacyjno – remontowy. Poczynając od lat 90-tych realizowany był program termomodernizacji w ramach którego zrealizowano takie przedsięwzięcia jak:

 • docieplenie szczytów budynków styroblokiem,
 • wymiana okien w którym to przedsięwzięciu finansowo uczestniczyli mieszkańcy,
 • docieplenie wszystkich dachów budynków mieszkalnych,
 • docieplenie pełne wszystkich budynków mieszkalnych.

Wieloletni program termoizolacji w całości został zrealizowany. Istotnym momentem w odniesieniu do zasobów mieszkaniowych w Helu była likwidacja przez Urząd Miasta w Helu kotłowni lokalnej przy budynku Leśna 12. Spółdzielnia w trybie pilnym zmuszona była wybudować nową, własną kotłownię osiedlową opalaną olejem. Kotłownia działa od 1999 r. Równolegle z prowadzonymi pracami modernizacyjno – remontowymi w zasobach mieszkaniowych, prowadzone były prace związane z ich otoczeniem. W ramach tych działań:

 • wykonane zostały utwardzone kostką brukową wszystkie dojścia do budynków,
 • zasadzona została zieleń,
 • urządzono punkt rekreacyjny tj. ławki, place zabaw dla dzieci,
 • wykonano parking w Helu,
 • urządzono parking w zespole budynków AWP – Sędzickiego oraz Majkowskiego w Pucku.

W roku 2012 Rada Nadzorcza nakreśliła wieloletnie plany modernizacyjne zasobów mieszkaniowych w ramach których były realizowane następujące przedsięwzięcia:

 • w roku 2013 wymieniono instalację elektryczną we wszystkich budynkach w częściach wspólnych (klatki schodowe, piwnice),
 • w roku 2014 po sporządzeniu dokumentacji projektowej przystąpiono do kompleksowego remontu klatek schodowych. Wycekolowano ściany i sufity, położono na schodach terakotę, a na części ścian płytki ceramiczne, całość odmalowano co w znacznym stopniu poprawiło estetykę i standard budynków. Remont zakończono w 2016 r.
 • w   latach 2015 – 2016 zmodernizowano wiaty do gromadzenia odpadów, zaopatrując je w oświetlenie i pełen komplet pojemników do segregacji,
 • 2017 – 2019 rok to remont poziomów instalacji wodnej wraz z przeglądem instalacji centralnego ogrzewania, oraz założenie głowic termostatycznych na odbiorniki ciepła,
 • w 2018 roku przeprowadzono remont korytarzy piwnicznych, odmalowano posadzkę, uzupełniono i pomalowano ściany, wyremontowano drzwi do pomieszczeń  wspólnych (suszarni, wózkarni itp.). Remont ten poprawił estetykę, ale również  umożliwił  podniesienie standardów  sanitarnych  w piwnicach budynków,
 • w 2019 roku poprawiając zagospodarowanie terenów zrobiono nasadzenia wokół budynków, a także wszystkie nieruchomości wyposażono (przy każdej klatce schodowej) w estetyczne stojaki do rowerów,
 • w latach 2020 – 2021 wyremontowano, przeczyszczono odbudowano instalację odprowadzenia wód deszczowych na terenie osiedli w Pucku. Znacznej poprawie zapobiegło to podtopieniu piwnic budynków,
 • rok 2021 – 2022 to kompleksowy remont elewacji budynków w Pucku. Zmyto i uzupełniono  dotychczasowe tynki, zabezpieczono je przed grzybami, dwukrotnie pomalowano. Wyremontowano balkony, wstawiając szkło hartowane w miejsce zżółkniętego od słońca plastiku. Odnowione elewacje zaczęły się wyraźnie wyróżniać na tle innych budynków w mieście.


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Pucku jest jednostką organizacyjną średniej wielkości, oprócz w/w działalności modernizacyjnych jej głównym zadaniem jest:

 • realizacja założonych planów gospodarczych i remontowych oraz sumienne przeprowadzanie inwestycji
 • poprawa stanu technicznego budynków, wraz z właściwym gospodarowaniem mieniem budynków, jak i terenów przyległych, optymalizując zarządzanie poszczególnymi obiektami
 • racjonalizacja bieżących kosztów eksploatacji jak i właściwe zarządzanie posiadanymi lokalami użytkowymi. Z prowadzonej działalności gospodarczej osiągane coroczne zyski przeznaczane są na fundusz remontowy.


Głównym zadaniem Spółdzielni jest  nacisk na bezpośredni kontakt z Naszymi Mieszkańcami, zauważanie ich potrzeb, realizacja zgłaszanych uwag, wytworzenie właściwego klimatu i relacji co spaja i fundamentuje ideę spółdzielczości.

(Materiał w części opracowano na podstawie notatek Jerzego Dosza)


Copyright: SM PUCK Projekt i realizacja: PodisPromotion
>